Menu

Een belangrijk onderdeel van het SCAN-programma is het herbewerken van oude seismische lijnen. Hiervoor worden gegevens die verzameld zijn in met name de jaren ’70 en ‘80 van de vorige eeuw opnieuw bewerkt met moderne technieken. Dit leidt tot een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van deze lijnen. SCAN heeft nu twee nieuwe werkpakketten voor het herbewerken van oude seismische data vastgesteld. De pakketten bestrijken delen van Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Gelderland.

Het herbewerken van data
De herbewerking van deze data wordt binnen het SCAN programma uitgevoerd in werkpakketten van steeds enkele honderden kilometers. Eerder werden er al vier werkpakketten van in totaal 1547 km van dit soort gegevens opgeleverd. Ook zijn er op dit moment twee andere werkpakketten in uitvoering. Een overzicht van eerder beschikbaar gemaakte gegevens, het werk in uitvoering en de inhoud van de nieuw vastgestelde pakketten is te vinden op de pagina uitvoering herbewerken data.

Naast de twee nieuw aangekondigde werkpakketten wordt er ook gewerkt aan het voorbereiden van een derde nieuw werkpakket voor herbewerken. Dit pakket zal seismische lijnen uit Twente en de kop van Noord-Holland gaan bevatten. De precieze inhoud van dit werkpakket zal naar verwachting in de komende maanden worden aangekondigd. Houd hiervoor het nieuws op de SCAN website in de gaten.

Een waardevolle toevoeging
De herbewerkte seismische lijnen zijn vooral nuttig in combinatie met de nieuwe seismische lijnen die SCAN heeft verzameld. De nieuwe lijnen zijn van hogere kwaliteit dan de oude data en bestrijken ook  gebieden waar voorheen geen gegevens beschikbaar waren. Ook worden met de nieuwe seismische lijnen diepere lagen beter in beeld gebracht. Samen met de nieuwe SCAN-lijnen levert de herbewerkte data zo meer inzicht in het regionale geologische beeld en daarmee de geschiktheid van de ondergrond voor de winning van aardwarmte.

Op donderdag 19 mei organiseert SCAN een inloopavond voor bewoners in en rondom het zoekgebied Amstelland. Hiervoor zijn de bewoners uit het zoekgebied uitgenodigd maar ook geïnteresseerden uit het omliggende gebied zijn welkom. Eerder werd er door SCAN ook al een avond georganiseerd voor de bewoners in en rondom het zoekgebied bij Utrecht.

Het buitengebied in de regio Amstelland is aangewezen als zoekgebied voor een onderzoeksboring. SCAN organiseert daarom deze inloopbijeenkomst voor inwoners om hierover met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 19 mei tussen 19.00 en 21.00 u bij het Trefpunt aan de Kerkstraat 23 in Abcoude.

SCAN onderzoekt de ondergrond in Nederland. Deze kennis is nodig om beter in te kunnen schatten waar aardwarmte als duurzame energiebron ingezet kan worden. Eerder voerde SCAN al een grote seismische campagne uit waarmee meer inzicht werd verkregen in welke lagen mogelijk waar aanwezig zijn. Door het uitvoeren van een onderzoeksboring wordt er oa. ook meer bekend over de diepte, dikte en samenstelling van de aardlagen en de temperatuur van het water.

Aardwarmte is voor veel mensen nog een onbekende bron van energie, maar het wordt al sinds 2007 in Nederland ingezet voor bijvoorbeeld het verwarmen van kassen. Wilt u meer weten over aardwarmte of over de onderzoeksboring? Meld u dan aan voor de inloopbijeenkomst van 19 mei.

U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar info@scanaardwarmte.nl.

Begin vorig jaar startte SCAN met het voorbereiden van de volgende fase van het onderzoekstraject, de SCAN-boringen. Eerder werden er al twee zoekgebieden geselecteerd nabij Utrecht en Amsterdam. Nu selecteert SCAN ook een derde zoekgebied in het noordelijke deel van de regio West-Brabant, het ligt ongeveer tussen Breda en Hellevoetsluis. We noemen dit zoekgebied West-Brabant Noord. Over enige tijd wil SCAN in dit zoekgebied een onderzoeksboring uitvoeren met als doel meer inzicht te verkrijgen in de potentie van de ondergrond voor het gebruik van aardwarmte. De boringen zullen een waardevolle aanvulling vormen op de seismische data over de Nederlandse ondergrond die SCAN verzameld heeft.

Keuze voor het zoekgebied
Dit gebied is voor SCAN interessant omdat hier een laag aanwezig is waaruit mogelijk aardwarmte gewonnen zou kunnen worden. Met een boring kan SCAN metingen doen om de geschiktheid van deze lagen te onderzoeken voor de winning van aardwarmte. Deze lagen lopen in de Nederlandse ondergrond vaak ver door. Een boring op een strategisch gekozen locatie kan daarom informatie opleveren voor een veel groter gebied. Zo levert de boring in West-Brabant Noord behalve voor delen van de provincie Noord-Brabant ook informatie over de potentie van aardwarmte in Zuid-Holland en een klein deel van Zeeland.

Hoe ziet het proces eruit?
De komende maanden gaat SCAN op zoek naar mogelijk geschikte boorlocaties in dit zoekgebied. Ook wordt de ondergrond in meer detail bekeken. Daarnaast wordt samen met de lokale en provinciale overheden gekeken naar de ruimtelijke en milieutechnische haalbaarheid van het uitvoeren van een boring in dit gebied. Er wordt onder meer rekening gehouden met waterwinning, natuurwaarden en bereikbaarheid. Tijdens de verkenning worden belanghebbenden op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. Het boren zelf en het uitvoeren van het onderzoek duurt gemiddeld tussen de 4 tot maximaal 10 weken. In totaal wordt er zo’n 6 maanden op de locatie gewerkt. Na afronding van de boorwerkzaamheden en metingen worden alle installaties weer verwijderd en wordt de locatie teruggebracht in de originele staat. De boorput zal niet gebruikt worden voor de winning van aardwarmte, alleen voor het vergaren van kennis.

De SCAN-boringen
SCAN onderzoekt sinds 2019 de geschiktheid van de Nederlandse ondergrond voor het winnen van aardwarmte door het uitvoeren van seismisch onderzoek en het bewerken van bestaande seismische data. Seismisch onderzoek geeft een goed beeld van de diepte en dikte van mogelijk interessante aardlagen voor aardwarmte en hoe ver deze ondergronds doorlopen. Om meer informatie te verkrijgen over de temperatuur en doorlaatbaarheid van deze lagen en daarmee over de hoeveelheid warmte die de ondergrond kan leveren, zijn ook boringen nodig. SCAN zal de komende jaren meerdere van deze databoringen uitvoeren.

De bewerkte data voor de nieuwverworven SCAN lijnen 43, 44 en 45 zijn nu beschikbaar via NLOG. Deze lijnen liggen in het oosten van de provincie Utrecht, het westen  en zuiden van de provincie Gelderland en in het noorden van de provincie Noord-Brabant.

Dit pakket aan lijnen is in totaal 77 kilometer lang en doorkruist 13 Nederlandse gemeenten. Het gaat hier om de zogenaamde bewerkte data; de onbewerkte velddata zijn ook op te vragen via NLOG. Op dit moment wordt er gewerkt aan het bewerken van de seismische data van de nog resterende lijnen die zijn uitgevoerd. Bekijk hiervoor de verwachte opleverdatums. De locaties van alle lijnen vindt u hier.

De nu gepubliceerde gegevens stellen belanghebbenden zoals geothermiebedrijven, overheden en onderzoeksinstituten in staat om een inschatting te maken van het potentieel van aardwarmte, door de seismische lijnen te interpreteren en lokaal aanvullend onderzoek uit te voeren. Daarnaast zal als onderdeel van het SCAN-programma op nader te bepalen locaties een aantal wetenschappelijke boringen worden uitgevoerd.