Menu
Wat betekent SCAN voor u als gemeente?

Wordt het SCAN onderzoek in uw gemeente uitgevoerd? U vindt hier  meer informatie over het vervolg en praktische zaken waarmee de omgevings-communicatie vorm gegeven kan worden. Of bevindt uw gemeente zich in een van de witte vlekken van het SCAN onderzoeksgebied en wilt u graag weten wat dit voor u betekent? Lees verder bij resultaten en vervolgstappen.

Omgevingscommunicatie

SCAN gaat in uw gemeente onderzoek doen in de ondergrond voor aardwarmte. Als SCAN een onderzoeksboring wil uitvoeren in een gebied dan nemen wij contact op met de gemeenten in dit gebied. Voorafgaand aan de keuze voor een mogelijke locatie wordt er in veel gevallen eerst nog aanvullend seismisch onderzoek uitgevoerd. Dit type onderzoek is in een eerdere fase vaak al in uw gemeente uitgevoerd door SCAN. In dit onderzoek worden door middel van geluidsgolven de lagen en structuren in de ondergrond in beeld gebracht. De (directe) omgeving kan iets merken van het onderzoek wanneer de fysieke werkzaamheden in uw gemeente plaatsvinden. Daarom bereiden we graag, samen met u, de omgevingscommunicatie voor..

Wilt u een contactpersoon aan ons doorgeven? Stuur dan een mail met de naam, gemeente, functie en contactgegevens naar info@scanaardwarmte.nl.

Omgevingscommunicatie materialen.

Er zijn verschillende middelen ontwikkeld om inwoners te informeren over het onderzoek. Wij hopen op uw medewerking op het gebied van het huis-aan-huisblad, website en social media. Vanuit SCAN worden omwonenden voor de uitvoering van het seismisch onderzoek in een straal van 300 meter rond de werkzaamheden geïnformeerd. Wanneer er in een zoekgebied gekeken wordt naar mogelijke locaties voor de SCAN onderzoeksboringen zal SCAN hier ook één of meerdere informatiebijeenkomsten organiseren. Wij maken in deze fase geen gebruik meer van de online inlog omgeving voor gemeentes maar zullen alle materialen en informatie direct met u afstemmen. U kunt hier wel de flyers ‘seismisch onderzoek‘ en ‘SCAN-boringen‘ downloaden.

De resultaten van het SCAN onderzoek

De resultaten van het SCAN (seismisch) onderzoek worden altijd publiekelijk toegankelijk gemaakt via NLOG en NLOG seismische data. Ook op de resultaten pagina van SCAN vindt u alle resultaten die gepubliceerd zijn terug met een korte samenvatting. De resultaten bestaan uit zogenoemde ‘seismische lijnen’ en zijn niet geschikt voor gebruik door niet-experts en het wordt niet-experts dus niet aangeraden om de data zelf te downloaden. Het zijn grote bestanden en deze data dienen eerst te worden geïnterpreteerd door een expert.

De resultaten dragen bij aan de eerste stap om de potentie van aardwarmte in kaart te brengen. Het belangrijkste resultaat dat door SCAN worden gepubliceerd zijn de zogenaamde ‘bewerkte seismische lijnen’. Dit zijn 2-dimensionale plaatjes van de ondergrond. Deze data moeten vervolgens door experts (geologen, consultants, adviseurs) worden geanalyseerd, dit wordt niet binnen het SCAN-programma gedaan. In sommige gevallen worden ook tussenresultaten gepubliceerd..

SCAN brengt de geologie in de onderliggende ondergrond in beeld. Geologie moet altijd op regionaal niveau worden bekeken omdat de ondergrondse structuren en lagen zich ver kunnen uitstrekken. Het is daarom aan te raden om de analyse van de SCAN data en mogelijke vervolgstappen eerst op een regionaal, dus met uw respectievelijke provincie of regio van gemeenten, op te pakken. Dit niet allerminst om te zorgen dat er op verschillende niveaus geen dubbel werk wordt uitgevoerd met dezelfde data.

Mogelijke vervolgstappen.

Aan de hand van de, door experts geïnterpreteerde, SCAN data kan een update worden gemaakt van de potentie van aardwarmte in bepaalde regio’s. Dit gebeurt meestal in de vorm van een potentiestudie of potentieonderzoek. Deze analyse geeft ook inzicht in wat de vervolgstappen zijn die nog moeten worden ondernomen om de potentie van aardwarmte in een gebied goed in kaart te brengen. In sommige regio’s zullen wellicht bijvoorbeeld proefboringen nodig zijn om ook de eigenschappen van de laag te kunnen bepalen. Deze kunnen de vragen over de lokale potentie voor aardwarmte echt volledig beantwoorden. De SCAN-resultaten zijn een eerste stap in het beantwoorden van de vraag of aardwarmte potentie heeft in het gebied en geven dus nog geen uitsluitsel over wat of hoeveel de potentie precies is. Aanvullend onderzoek is altijd nodig.

Regios die al een potentieonderzoek (met onder andere SCAN data) hebben laten uitvoeren zijn:

Aardwarmte in de regio – WARM

Recentelijk werd het rapport WARM gepresenteerd. WARM staat voor ‘Waarde van Aardwarmte en Regionale Mogelijkheden’. Het doel van dit rapport is om met de huidige kennis een actueel (globaal) overzicht te geven over hoe en waar aardwarmte in Nederland veilig, verantwoord, duurzaam en kosteneffectief kan worden ontwikkeld. Dit ontwikkelplan is mede bedoeld als actuele informatiebron voor partijen in de 30 Regionale Energiestrategieën (RES-en). Het bevat ook een stappenplan dat als handvat kan dienen bij het voorbereiden van een afgewogen besluit over aardwarmte als duurzame warmtebron. Dit stappenplan geeft een overzicht van de wettelijke kaders, relevante partijen, hoe ingeschat kan worden of aardwarmte technisch en financieel mogelijk kan zijn, risico’s en de vervolgstappen om aardwarmte te gaan ontwikkelen ..

In Nederland wordt beoogd om met aardwarmte voornamelijk het warmtevraagstuk binnen de RES’en in te vullen. Wereldwijd wordt aardwarmte ook ingezet als bron van elektriciteit. Dit is veelal in gebieden die een hogere temperatuur van het water of zelf stoom kennen ondieper zoals in IJsland, Indonesië en Ethiopië. Voor de Nederlandse situatie zijn de temperaturen laag waardoor deze vorm van energie opwekken een zeer laag rendement heeft. De energie kan daardoor efficiënter worden ingezet voor het warmtevraagstuk.

Contact over aardwarmte in uw regio

Heeft u vragen over aardwarmteprojecten, kijk dan op Aardwarmte – EBN