Menu

Klachtenformulier

Hierbij meld ik een klacht die in relatie staat tot de werkzaamheden van het seismisch onderzoek door EBN. Voor een zorgvuldige behandeling verzoeken wij u het klachtenformulier zo compleet mogelijk in te vullen. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en nemen hierbij de geldende privacywetgeving in acht.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met 030 -233 90 13. Voor dringende vragen en klachten kunt u ook buiten kantooruren contact opnemen met dit nummer.

Uw gegevens

Mocht het om welke reden dan ook niet lukken om het formulier te verzenden, neem dan contact met ons op.
Het ingevulde formulier wordt opgestuurd naar EBN B.V. U ontvangt dan zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging en een referentienummer.

Klachtenprotocol Seismisch Onderzoek SCAN

In opdracht van Energie Beheer Nederland B.V. (hierna EBN) wordt seismisch onderzoek uitgevoerd om de Nederlandse ondergrond in kaart te brengen voor het potentieel van aardwarmte in Nederland. Meer informatie over EBN en seismisch onderzoek kunt u vinden op Scanaardwarmte/seismisch onderzoek. EBN zet voor de uitvoering van de werkzaamheden aannemers in, maar blijft aanspreekpunt in geval van klachten. Bij het uitvoeren van het seismische onderzoek probeert EBN zo goed mogelijk rekening te houden met alle betrokkenen. Mocht u toch ontevreden zijn over de uitvoering van het onderzoek dan kunt u dit melden bij EBN.

Heeft u een klacht over de uitvoering van het seismisch onderzoek SCAN?

Klachten kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met: geluid, milieu, stank, trillingen, verkeersoverlast, communicatie door EBN en gedrag van medewerkers (werkzaam voor) EBN. Wilt u een klacht melden? Dat kan op drie manieren:
1. Vul het klachtenformulier in. Wij verzoeken u het klachtenformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Vermeld in elk
geval altijd: uw naam, contactgegevens, de datum en een duidelijke omschrijving van de klacht.
2. Meldt uw klacht telefonisch via het telefoonnummer 030-2339013 u krijgt dan een medewerker van het EBN projectteam te spreken.
3. Spreek een EBN-medewerker aan tijdens het veldonderzoek, u kunt dan direct melding maken van uw klacht. De
EBN-medewerker zorgt dan voor het registreren van uw klacht.

Afhandeling van klachten

 • EBN hanteert het volgende protocol voor de afhandeling van ontvangen klachten:
 • EBN bevestigt de ontvangst van de melding binnen 2 werkdagen en geeft aan binnen welke termijn u de
  beoordeling, zoals hieronder vermeld in punt 3, kunt verwachten;
 • Klachten worden geregistreerd in het klachtenregister* van EBN;
 • EBN evalueert of er een aannemelijk verband is tussen de melding en het seismisch onderzoek en informeert de
  melder over deze beoordeling;
 • Indien dit verband aannemelijk is, wordt de melding in behandeling genomen;
 • EBN onderzoekt vervolgens de klacht en voert eventuele acties en/of structurele maatregelen uit;
 • Eventuele acties en/of maatregelen worden teruggekoppeld aan de melder en de klacht wordt afgesloten;
 • Indien de melder zich niet kan vinden in de afhandeling van zijn/haar klacht dan kan hij/zij hier melding van
  maken via info@scanaardwarmte.nl. In een dergelijk geval wordt, op kosten van EBN, een onafhankelijke expert gevraagd de
  melding opnieuw te beoordelen.
 • EBN rapporteert (anoniem) over het klachtenregister* aan Staatstoezicht op de Mijnen en de betrokken
  gemeente(n) en publiceert wekelijks een anoniem klachtenregister* op haar website. Bij publicatie/rapportage
  worden de volgende gegevens vermeld: aantal klachten, soort klacht/hinder (waarover gaat de klacht) en hoe
  snel de klachten zijn afgehandeld.
  *) Bij registratie, publicatie en rapportage van het klachtenregister neemt EBN de geldende privacywetgeving in acht.