Menu

Schadeformulier SCAN Boringen

Hierbij meld ik een schade aan mijn woning, (bedrijfs)pand en/of perceel en ik vermoed dat deze schade is veroorzaakt door de werkzaamheden tijdens een boring door (of namens) EBN B.V. of de daarmee verband houdende werkzaamheden.

Voor een zorgvuldige behandeling verzoeken wij u het formulier zo compleet mogelijk in te vullen en indien mogelijk foto’s mee te sturen. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en nemen hierbij de geldende privacywetgeving in acht.

Uw gegevens
 • Alle velden met een * zijn verplicht.

 • Objectgegevens

 • DD dash MM dash JJJJ
 • (tot 8mb per bestand, maximaal 5 bestanden)
  Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf, png, jpegenjpg, Max. bestandsgrootte: 8 MB, Max. aantal bestanden: 5.

  Mocht het om welke reden dan ook niet lukken om het formulier te verzenden, neem dan contact met ons op via info@scanaardwarmte.nl.

  U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging van uw schademelding.

  Schadeprotocol SCAN boringen

  In opdracht van EBN B.V. (EBN) wordt een zevental wetenschappelijke boringen uitgevoerd om de Nederlandse ondergrond in kaart te brengen voor het potentieel van aardwarmte in Nederland. Deze boringen worden uitgevoerd door SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland). In de eerste fase is de ondergrond in kaart gebracht met behulp van seismisch onderzoek, daarop volgen wetenschappelijke boringen om te zien of het verwachte potentieel er ook daadwerkelijk zit.

  EBN is aansprakelijk voor de aan haar toerekenbare fysieke schade en schade in uw bedrijfsvoering als aan alle wettelijke aansprakelijkheidseisen is voldaan. Deze aansprakelijkheid geldt voor zowel de voorbereidende fase, de fase van de boring zelf èn de afsluitende en afrondende werkzaamheden (om het terrein waar de boring heeft plaatsgevonden weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen). Dat betekent dat EBN ervoor moet zorgen dat de betreffende schade wordt hersteld en/of dat EBN de kosten van de schade betaalt. Uitgangspunt hierbij is dat schademeldingen zo snel, zorgvuldig en transparant mogelijk worden afgewikkeld. EBN heeft hiervoor een schade-afhandelingsprocedure. Deze procedure is in dit protocol beschreven.

  Heeft u schade als gevolg van de werkzaamheden rond de boring?

  Heeft u schade en vermoedt u dat deze is veroorzaakt als gevolg van werkzaamheden rond de boring door EBN? Hieronder geven wij stapsgewijs aan hoe u schade kunt melden en wat gebeurt met uw schademelding.

  • Heeft u fysieke schade geconstateerd op uw perceel of aan uw gebouw(en)? Meldt uw schade via het schadeformulier. Alleen als de schade is ingediend via onderstaand formulier kan deze in behandeling worden genomen. EBN kan schades tot 6 maanden na afronden van de werkzaamheden die met de boring samenhangen (oftewel 6 maanden nadat het terrein weer in de oorspronkelijke staat is hersteld) in behandeling nemen. Naarmate de tijd verstrijkt wordt een technische beoordeling van schade complex en minder betrouwbaar. Vandaar het advies om een schade zo snel mogelijk na het constateren te melden.
  • Vermeld altijd: uw naam, contactgegevens (bij voorkeur ook een mailadres), het adres waar de schade is opgetreden, een omschrijving van de schade (eventueel met foto’s), wanneer (datum) de schade is opgetreden of door u is opgemerkt en tenslotte of u de eigenaar bent van het schadeobject dan wel de gebruiker of huurder daarvan. Bent u gemachtigd door iemand met schade? Vermeld dan uw eigen naam en contactgegevens inclusief degene die u heeft gemachtigd.
  • Na ontvangst van uw melding, sturen wij u binnen een week een ontvangstbevestiging van uw schademelding.
  • Na beoordeling van uw melding neemt een EBN-medewerker contact met u op en bespreekt met u het verdere verloop van de afhandeling. Indien gewenst, kan de schade dan mondeling worden toegelicht.
  • Op basis van uw melding vindt een eerste check uit of de schade verband zou kunnen houden met de boring. Gekeken wordt naar het tijdstip van de ontstane schade en de locatie van het bouwwerk of perceel waar de schade is geconstateerd. Als dat zo is, zal EBN op haar kosten een expert inschakelen voor het onderzoeken van de schade om te zien of deze veroorzaakt kan zijn door de boring of de werkzaamheden gerelateerd aan de boring. Experts worden ingehuurd van gerenommeerde schadebureaus (op het gebied van constructieve schades, agrarische schade, etc.), met bij voorkeur een vestiging in de regio waar de schade zich voor heeft gedaan. Voor het beoordelen van de schade ter plaatse zal er met u een afspraak worden gemaakt. EBN streeft ernaar om deze expert in te schakelen binnen 2 weken na de melding van de schade.
  • De expert stelt een rapport op dat ingaat op de mogelijke oorzaken van de geconstateerde schade(s). Als de expert vaststelt dat de schade het gevolg is van werkzaamheden die verband houden met de boring, dan wordt de schade getaxeerd. Ook aan het opmaken van dit rapport zijn voor u geen kosten verbonden. Voor het opleveren van dit rapport houdt EBN 8 weken aan. Dit rapport wordt vervolgens met u gedeeld.
  • Als sprake is van toerekenbare onrechtmatigheid, zal EBN overgaan tot vergoeding van de getaxeerde schade of het herstel daarvan.
  • Is er redelijke twijfel over de juistheid van het rapport? Dan verzoeken wij u om binnen 4 weken na ontvangst van de uitkomst van het onderzoek te reageren. Dan wordt, op kosten van EBN, een tweede expert gevraagd opnieuw uw schademelding te onderzoeken.
  • Als u akkoord bent met het overeengekomen schadebedrag of de voorgestelde herstelwerkzaamheden zal het bedrag aan u worden overgemaakt, na ondertekenen van een finale kwijting tussen beide partijen (dat betekent dat de schade daarmee definitief is afgewikkeld en dat beide partijen niets meer van elkaar te vorderen hebben).

  Heeft u hulp nodig bij het invullen van het schadeformulier? Mail ons dan op info@scanaardwarmte.nl, dan nemen we contact met u op.