Menu

In het eerste zoekgebied voor een SCAN boring zijn na de zomer de gesprekken met landeigenaren gestart. Het zoekgebied ligt ten oosten van de stad Utrecht en er wordt gekeken naar een geschikte locatie in het buitengebied. In december zijn de gemeenteraden van Utrecht, De Bilt, Zeist en Bunnik en Provinciale Staten hierover geïnformeerd. De gesprekken zijn nog verkennend van aard, er is nog geen locatie gevonden.

Waarom dit zoekgebied?
Dit zoekgebied is interessant, omdat hier meerdere aardlagen in één boring kunnen worden onderzocht, die mogelijk geschikt kunnen zijn voor de winning van aardwarmte. Om aardwarmte te kunnen winnen moet een aardlaag waterdoorlatend zijn en het water moet de juiste temperatuur hebben. Met een SCAN boring kan hier een beter beeld over gevormd worden. Maar het onderzoek richt zich alleen op het doen van onderzoek, het winnen van aardwarmte is geen onderdeel van de werkzaamheden. De aardlagen die in dit gebied aanwezig zijn komen ook in andere gebieden voor. Daarmee kan een SCAN boring ten oosten van de stad Utrecht ook veel relevante informatie opleveren voor de provincies Noord-Holland, Flevoland en Gelderland.

Hoe ziet het proces eruit?
De komende maanden wordt hard gewerkt aan het vinden van een geschikte locatie. Hierover worden gesprekken gevoerd met landeigenaren. Een goede locatie is voldoende groot, ongeveer 1 à 2 hectare. De locatie moet op voldoende afstand van bebouwing liggen om het effect op de omgeving klein te houden en goed toegankelijk zijn. Daarnaast wordt rekening gehouden met water, natuur en archeologische en landschappelijke waarden van de locatie.

Wat gebeurt er tijdens een boring?
Voordat er geboord kan worden moet eerst het terrein daarvoor geschikt gemaakt worden. De locatie wordt geasfalteerd en er komt tijdelijk een boortoren te staan. Deze is tussen de 35 en 55 meter hoog. De hoogte is het beste te vergelijken met een hijskraan. Tijdens de boring wordt tot ongeveer 2,5 km diepte geboord. Na afronding wordt de locatie teruggebracht in originele staat. In totaal duren de werkzaamheden ongeveer een half jaar.

Hoe nu verder?
In februari worden digitale bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners van het zoekgebied. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen er vragen gesteld worden over aardwarmte, SCAN en de boring. Zodra er meer bekend is over een locatie, dan worden de gemeenten, provincie en de direct omwonenden hierover geïnformeerd.

Kaartje zoekgebied: er wordt alleen gezocht naar een locatie buiten de bebouwde kom.